EUR  Palete Semi- Nova

Peso: 25 kg

Tamanho: 800x1200

Carga: 1400 Kg 


EUR  Palete Usada

Peso: 25 kg

Tamanho: 800x1200

Carga: 1400 Kg 

Palete 800x1200 Forte

Peso: 15 kg

Tamanho: 800x1200

Carga: 700 Kg 

Palete 800x1200 Fina

Peso: 10 kg

Tamanho: 800x1200

Carga: 350 Kg 


Palete 1000x1200 Perimétrica

Peso: 30 kg

Tamanho: 1000x1200

Carga: 1200 Kg 


Palete 1000x1200 Forte

Peso: 25 kg

Tamanho: 1000x1200

Carga: 1000 Kg 


Palete 1000x1200 Fina

Peso: 20 kg

Tamanho: 1000x1200

Carga: 300 Kg 


Palete 800x600 Meia Palete

Peso: 8 kg

Tamanho:800x600

Carga: 800 Kg 


Palete Plástico 800x1200 

Peso: 20 kg

Tamanho:800x100

Carga: 1000 Kg